ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (೨೦೨0-೨೦೨೨) / Recent programs (2020 – 2022)

ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಛಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು

Video recordings of many of these programs can also be viewed on our Youtube channel

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15-17/2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Select few photos from the recently concluded  (September 15-17/2021) Kannada Vijnana Sammelana can be found here.