ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಿಳಾಸ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಂದೋಳನ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸ್ವದೇಶಿ ಸದನ
ಗುರು ನಾರಾಯಣ ವಿದ್ಯಾ ವಿಹಾರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560024.

ದೂ: +91 80 23258777
ಫಾಕ್ಸ್: +91 80 23258719
ವಿ-ಅಂಚೆ: svak@svakarnataka.com