2009: ಎರಡನೇ ಸಮಾವೇಶ, ಮೈಸೂರು / 2nd Congress, Mysore

ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಡಾ. ಜಿ ವಿ ಸತ್ಯವತಿ
ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ICMR

Dr. G V Satyavati
Ex-Director General, ICMR

ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / C V Raman Mahila Vijnana Puraskara

ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ರಾಮದೊರೈ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಗಣಿತ ವಿಭಾಗ, TIFR, ಮುಂಬೈ

Dr. Sujatha Ramadurai
Professor, School of Maths, TIFR Mumbai