2006: ಎರಡನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಧಾರವಾಡ / 2nd Sammelana, Dharavad

ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯತೆ / Focal Theme
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ / Janasamanyarigage Vijnana
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳು / Total papers: 102
ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು / Total participants: 150

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Visvesvaraya Vijinana Puraskara recepients

ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

Dr. C. N. R. Rao
IISc, Bengaluru

ಡಾ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು

Dr. Gangubhai Hangal
Famous music exponent

ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಶೈಲ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

Dr. M. S. Shaila
IISc, Bengaluru