2008: ಮೊದಲನೇ ಸಮಾವೇಶ, ವಿಜಯಪುರ, 1st Congress, Vijayapura

ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

Dr. vijayalakshmi Ravindranath
Professor, Centre for Neuroscience, Indian Institute of Science, Bengaluru