2010: ಮೂರನೇ ಸಮಾವೇಶ, ದಾವಣಗೆರೆ / 3rd Congress, Davanagere

ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಡಾ. ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ
ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ICMR

Dr. Meena Kumari
Ex Scientist, ICMR