2011: ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಾವೇಶ, ಬೆಂಗಳೂರು / 4th Congress, Bengaluru

ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಡಾ. ವೈದೇಹೀ ಗಣೇಶ್
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, IGCAR

Dr. Vaidehi Ganesha
Scientist, IGCAR

ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / C V Raman Mahila Vijnana Puraskaara Awardee

ಡಾ. ರೋಹಿಣೀ ಗೋಡಬೋಳೆ
ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

Prof. Rohini Godbole
Center for high energy physics, IISc