2011: ಏಳನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಕಲಬುರ್ಗಿ / 7th Sammelana, Kalburgi

ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯತೆಗಳು / Focal Themes
ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣೆ / Pulses Development & Processing
ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು / Horanadu Kannadigara Vaijnanika kodugegalu
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳು / Total papers presented: 350
ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು / Total participants: 420

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Visvesvaraya Vijinana Puraskara recepients

ಡಾ. ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು ICAR, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, DARE, ನವದೆಹಲಿ

Dr. S. Ayyappan
DG-ICAR, & Secretary, DARE New Delhi

ಡಾ. ವಿ. ಆರ್. ಪಂಚಮುಖಿ
ಕುಲಪತಿಗಳು, GSSVP, ಮಂತ್ರಾಲಯ

Dr. V. R. Punchamukhi
Chancellor, GSSVP, Mantralaya