2012: ಐದನೇ ಸಮಾವೇಶ, ಬೀದರ / 5th Congress, Bidar

ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / C V Raman Mahila Vijnana Puraskaara Awardee

ಡಾ. ವಲರ್ಮತಿ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ISRO

Dr. Valarmathi
Scientist, ISRO