2013: ಆರನೇ ಸಮಾವೇಶ, ರಾಯಚೂರು / 6th Congress, Raichur

ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಪ್ರೋ. ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಾವಿತ್ರೀ
ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

Prof. H S Savithri
Dept. of Biochemistry, IISc