2014: ಏಳನೇ ಸಮಾವೇಶ, ವಿಜಯಪುರ / 7th Congress, Vijayapura

ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಡಾ. ರಿದ್ಧಿ ಶಾ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಜವಹರಲಾಲ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

Dr. Riddhi Shah
Professor, Jawaharlal Nehru University

ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತಂ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾರತೀಯ ರಸಾಯನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್

Dr. Lakshmi Kantam
Director, Indian Institute of Chemical Technology