2015: ಎಂಟನೇ ಸಮಾವೇಶ, ಬೆಂಗಳೂರು / 8th Congress, Bengaluru

ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಡಾ. ಶೋಭಾ ನರಸಿಂಹನ್
ಜೆ ಎನ್ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಆರ್, ಬೆಂಗಳೂರು

Dr. Shobha Narasimhan
JNCASR, Bengaluru