2016: ಒಂಭತ್ತನೇ ಸಮಾವೇಶ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ / 9th Congress, Doddaballapura

ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಡಾ. ಶ್ರುಬಾಬತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಅಹಮದಾಬಾದ್

Dr. Srubabati Goswami
Professor, Physics Research Laboratory, Ahmedabad