2017: ಹತ್ತನೇ ಸಮಾವೇಶ, ಬೆಂಗಳೂರು / 10th Congress, Bengaluru

ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಡಾ. ಶಶಿಕಲಾ ವಂಜರಿ
ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಎಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮುಂಬೈ

Dr. Shashikala Wanjari
Vice chancellor, SNDT Women’s University, Mumbai

ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / C V Raman Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಡಾ. ಅನುರಾಧಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ
ಉಪಕುಲರತಿಗಳು, ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

Dr. Anuradha Mukhopadhyay
Vice chancellor, Diamond Harbour Women’s university