2018: ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೋಲಾರ/ 14th Sammelana Kolar

ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / C N R Rao Vijnana Puraskara Recepient

ಡಾ. ಗಿರಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಇಎನ್ಎಸ್, JNCASR, ಬೆಂಗಳೂರು

Dr. Giridhar Kulakarni
Director CeNS, JNCASR, Bengaluru

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Visvesvaraya Vijinana Puraskara recepients

ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಕೋಟೆಮನೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಗುರುಕಲಂ
ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ

Dr. Ramachandra G. Bhat Kotemane
DIRECTOR, VEDA VIJNANA GURKULAM​
VICE CHANCELLOR, SW VIVEKANANDA YOGA ANUSANDHANA SANSTHANA