2018: ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸಮಾವೇಶ, ಮೈಸೂರು / 11th Congress, Mysore

ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee

ಡಾ. ವಿ ಆರ್ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ
ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಒ (ಗಗನಯಾನ ನಿಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು)

Dr. V R Lalithambika
Scientist, ISRO (Gaganyaan mission lead)