2019: ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸಮಾವೇಶ, ಮೈಸೂರು / 12th Congress, Mysore

ಡಾ. ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಆರ್ ಐ, ಕಾರೈಕುಡಿ
ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು

Dr. Kalaiselvi
Director, SECRI, Karaikudi
C V Raman Mahila Vijnana Puraskaara awardee

ಡಾ. ಮುತ್ತಯ್ಯ ವನಿತಾ
ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಒ, (ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಂದ್ರಯಾನ ೨)
ಮೇರೀ ಕ್ಯೂರೀ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು

Dr. Muthayya Vanitha
Scientist, ISRO (Project director, Chandrayaan 2)
Marie Curie Mahila Vijanana Purskara Awardee